Green entrepreneurship for schoolchildren at Vyshevychi Lyceum